Информация за изпълнение на бюджет 2020 г.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Изпълнение на Бюджет за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 30.06.2020:

1.      Делегиран от ДД: 124365.00 лв.

  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения – 88509.00 лв.

  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО 5478.00лв.

  - § 02-08 – обезщететния за персонал с характ.на възнаграждение –8497.00 лв.

  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения –741.00лв.                                                   

  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 10333.00лв.                            

  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ –3002.00лв.                         

  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател –4612.00лв.

  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 2418.00лв.

  - § 10-11 – храна –0.00лв.

  - § 10-16 – вода ,горива и енергия                                                                        

  - § 10-20 – разходи за външни услуги -775.00лв.

  - § 10-30 – текущ ремонт –0.00лв.                                                                             .

 

2.     Делегиран от МД:  23 770.00   лв.            

 - § 10-11 – храна13412.00 лв.

  - § 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло  -  1670,00 лв.                                                 

  - § 10-14 – учебни помагала                                                                                

  - § 10-15 – материали  - 2487,00лв.

   в т.ч.- перилни и почистващи –843.84     

              -канцеларски м-ли -662.01

             - ел.м.  и др.м-ли-880.88

  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  - 2983,00 лв.                                                        

    в т.ч.   – вода -346.00

                - ел. енергия –2637.48

  - § 10-20 – разходи за външни услуги1728,00  лв.                                                

    в т.ч. – пране на бельо -1267.38         

              - телефонни услуги - 351.39

              - абон. Счет.  софтуер - 1363.03             

              - други услуги  -   336.88

    § 52-03 – Придобиване на ДМА                

 

 

Изготвил: Ст. счетоводител - М. Атанасова

 

Изпълнението на Бюджет за 2020 г. на ДГ „Снежанка” към 31.03.2020 г.

 1.Делегиран от ДД: Общо разходи от Делегиран бюджет ДД  -  50557.00 лв.

  - § 01-01 – възнаграждения на персонала по трудови правоотношения –   34590.00 лв.

  - § 02-05 – изплатени суми за СБКО    4784.00лв.

  - § 02-09 -   др. плащания и възнаграждения –  555.00лв.                                                   

  - § 05-51 – осигурителни вноски от работодател за ДОО - 4014.00лв.                            

  - § 05-52 - осигурителни вноски от работодател за УПФ – 1133.00лв.                         

  - § 05-60 – здравно –осигурителни вноски от работодател – 1795.00лв.

  - § 05-80 – вноски от работодател за ДЗПО - 913.00лв.

  - § 10-11 – храна – 2678.00лв.

  - § 10-20 – разходи за външни услуги - 95.00лв.

 

2.Делегиран от МД: Общо разходи от Делегиран бюджет МД  - 14333.00  лв.            

  - §10-11 – храна9160.00 лв.

   -§ 10-13 -  пост. инвентар и раб.облекло  -  1670,00 лв.                                                 

  - § 10-15 – материали - 1048,00лв.

   в т.ч.- перилни и почистващи –  415.35     

              -канцеларски м-ли -  286.64

             - ел.м. и др.м-ли - 346.35

  - § 10-16 – вода ,горива и енергия  -  728,00 лв.                                                        

    в т.ч.   – вода  - 62.35

               - ел. енергия – 665.65

  - § 10-20 – разходи за външн услуги1728,00  лв.                                                

    в т.ч. – пране на бельо - 535.98         

             - телефонни услуги  - 211.59

             - абон. Счет. софтуер -  980.13             

 

Изготвил: Ст.счетоводител   М.Атанасова

Правомощия на обществения съвет при ДГ “Снежанка”, гр. Пловдив.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ДГ "СНЕЖАНКА"-ПЛОВДИВ Е СЪГЛАСНО ЧЛ. 16. ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА
(1) Общественият съвет в детската градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием;
11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските детски градини и училища;
13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управ¬ление на образованието или на съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 от Правилника те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.
(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:
1. очакваните приходи и разходи по видове;
2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал - численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
3. списък на капиталовите разходи;
4. разпределение на бюджета по дейности;
5. основните ограничения при формирането на бюджета;
6. размера на целевите средства по видове;
7. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъп¬ленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години - за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.

 

Ден на Земята

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Да се засади цвете и дръвче, да се отгледа и възпитава дете е възможно  С МНОГО ЛЮБОВ!

Днес родители и деца заедно с учителите и персонала направиха това възможно и посадиха прекрасни дъхави теменужки, петунии, дръвчета магнолия и още много растения!

Покана за 45 Рожден Ден на ЦДГ "Снежанка"

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Ръководството на ЦДГ "Снежанка", гр. Пловдив кани всички възпитаници, колеги, родители и приятели да споделят празника!

На 20.май.2015г. от 17,30ч. в детската градина.