ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
Здравейте уважаеми родители,
възможно е да не следите имейлите си, и да не сте видяли съобщението ни, затова публикувам тук линк за заявяване на посещение за децата.
В края на всяка седмица ще събираме заявки за посещаване на детската градина от децата през следващата седмица.
Моля, последвайте линка за заявяване на посещение в периода от 01. до 05.юни.2020 г.:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScexllAdOrwoeuc5H7lVD8u_qaFRnmwUEKQfFUJVKQWMZeMCQ/viewform
Срок за подаване на заявката - до 16,30ч. на 29.05.2020 г. /петък/
Прилагаме График, за информация на родителите за непосещавалите досега деца.
Прием сутрин по групи:
2-а от 7,20ч. до 7,40ч.
Дезинфекция 5 минути
3ПГ от 7,45ч. до 8,05ч.
Дезинфекция 5 минути
2-б група от 8,10ч. до 8,30ч.
Дезинфекция 5 минути
4ПГ от 8,35ч. до 9,00ч.
Край на приема на децата за деня.
Пълна Дезинфекция на общите площи.
------------------------------------------------------------------------------
Изпращане на децата следобяд, по групи:
2-б група от 16,00ч. до 16,30ч.
Дезинфекция 5 минути
3ПГ от 16,40ч. до 17,00ч.
Дезинфекция 5 минути
2-а от 17,10ч. до 17,30ч.
Дезинфекция 5 минути
4ПГ от 17,40ч. до 18,00ч.
Край на изпращането на децата за деня.
------------------------------------------------------------------------------
Следва почистване и пълна дезинфекция на всички помещения и повърхности до края на работният ден
 
Заявките и Графика за прием и изпращане ще се прилагат засега до 14.06.вкл., или до второ нареждане за удължаване на Мерките от министерството за детските ясли и градини във връзка с COVID-19.
 
С уважение,
--
Анета Найденчовска
директор
ДГ "Снежанка", гр. Пловдив
контакти: 032/63-13-89; 0884202454
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаеми родители на децата ДГ "Снежанка" ,
 
предвид изисквания за организиране на дейностите в детските ясли и детските градини, има  издадени Заповед от Министерство на здравеопазването и Указания за безопасност при работа в условията на продължаваща епидемична обстановка на заболеваемост от COVID-19.
 
Във връзка с ограниченията на сградния фонд, който ползва ДГ "Снежанка" имаме необходимост от информация за родителите, за които е налeжащо детето да посещава детската градина.
 
Предстои Община Пловдив да издаде указания за условията, при които детските заведения в град Пловдив ще приемат деца. Във връзка с това, попълнете анкетата до 16 ч. на 20.05.2020 г. като последвате линка
 
 
 
Бъдете здрави!
 

--

Анета Найденчовска
директор
ДГ "Снежанка", гр. Пловдив
 
контакти: 032/63-13-89; 0884202454

Правомощия на общественият съвет при ДГ “Снежанка”, гр. Пловдив.

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ДГ "СНЕЖАНКА"-ПЛОВДИВ Е СЪГЛАСНО ЧЛ. 16. ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА
(1) Общественият съвет в детската градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му - за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
10. дава становище по училищния план-прием;
11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;
12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските детски градини и училища;
13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.
(2) Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управ¬ление на образованието или на съответния министър - първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 от Правилника те се връщат с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
(4) В срок до 31 март на текущата година директорът представя на обществения съвет проекта на бюджет на детската градина или училището за становище.
(5) Към проекта на бюджет по ал. 4 директорът на институция, прилагаща система на делегиран бюджет, както и на частна детска градина или частно училище, включени в системата на държавно финансиране, прилага обяснителна записка с информация за:
1. очакваните приходи и разходи по видове;
2. параметрите, въз основа на които са формирани разходите за персонал - численост, размер на възнагражденията, другите плащания за персонал, осигурителни вноски;
3. списък на капиталовите разходи;
4. разпределение на бюджета по дейности;
5. основните ограничения при формирането на бюджета;
6. размера на целевите средства по видове;
7. размера на установеното към края на предходната година превишение на постъп¬ленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
8. размера на собствените приходи и остатък от предходни години - за институциите, прилагащи система на делегиран бюджет.

 

Ден на Земята

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Да се засади цвете и дръвче, да се отгледа и възпитава дете е възможно  С МНОГО ЛЮБОВ!

Днес родители и деца заедно с учителите и персонала направиха това възможно и посадиха прекрасни дъхави теменужки, петунии, дръвчета магнолия и още много растения!

Покана за 45 Рожден Ден на ЦДГ "Снежанка"

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Ръководството на ЦДГ "Снежанка", гр. Пловдив кани всички възпитаници, колеги, родители и приятели да споделят празника!

На 20.май.2015г. от 17,30ч. в детската градина.